Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 1, Sayı 2  Güz 2013  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Süleyman ÖZDERİN

NO Makale Adı
1407439115 DENEYSEL ARAŞTIRMALAR AÇISINDAN FOTOĞRAFİK GÖRÜNTÜLERDE SOYUT

Deneysel Araştırmalar Açısından Fotoğrafik Görüntülerde Soyut adlı bu makale, “soyut sanatın” resim alanında keşfettiği değerlerin, fotoğraf tekniği üzerindeki yansımalarını “eleştirel bağlamda” incelemeyi amaçlamaktadır. Sanat alanındaki deneysel araştırmalar, soyut düşüncelerin karşılığı olan görüntü biçimlerinin fotoğraf tekniği üzerinde de uygulanmasına yol açmıştır. Dolayısıyla asıl işlevi içeriksel araştırmaları analiz etmek olan modern sanatın deneyselleşmesi, bu anlamda fotoğrafa aktarılan “soyut” yansımaların “tarihi süreçte” bir bütün olarak değerlendirilmesini gerektirir. Yukarıdaki açıklamalardan yola çıkarak makalede üzerinde durulan eleştiride, bu olanakların yarattığı sayısız görüntü çeşitliliğinin, soyutun içerikle ilgili analitik yapısına uyup uymadığı konusunda karşılaştırmalı bir görüş ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Ayrıca konunun ana boyutları dışında deneysel fotoğrafın ülkemizdeki gelişim durumundan bahsedilerek, makalenin teması çerçevesinde, “fotoğrafik görüntülerde soyut”la ilgili dijital ortamda üretilmiş “tümdengelimli” gösterge içeriğine dayanan “özgün” örneklerden bir kesit sergilenecektir.


Anahtar Kelimeler : Deneysel, Modern, Soyut, İçerik, Biçim, Fotoğrafik