Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 1, Sayı 1  Bahar 2013  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Erdoğan AKMAN, Uğur ÜNAL

NO Makale Adı
1381206298 DİL SORUNLARINA YÖNELİK TARTIŞMALARDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI FAKTÖRÜ

Dil birliği, ulusal kimliğin ve ulusal bütünlüğün oluşumunda ve devamında son derece önemli bir unsurdur. Ancak, kültürel ve siyasal tarihi geçmişi, coğrafi ve demografik özellikleri itibariyle çok dilli sosyal yapısı ve farklı dillerde yayın yapan kitle iletişim araçlarının yaygın olduğu bir ülkede bunun sağlanması oldukça zor olmaktadır. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini çok dilli sosyo-demografik yapısı ve medyası bulunan Kırgızistan oluşturmaktadır. Bu nedenle dil sorunu, Kırgızistan toplumsal yapısında birlik bütünlüğü inşa etmek açısından oldukça büyük önem taşıyan bir konuma sahiptir.
Bu önemden hareketle çalışmada, Kırgızistan’da yayın yapan kitle iletişim araçları, bu araçların yayın dilleri, yayın dillerinin programlara göre dağılımları, yayın politikaları, tiraj ve reytingleri; bunun yanı sıra kitle iletişim araçlarında dil kullanımına ilişkin hükümet politikaları ve çıkarılan yasalar ortaya konularak yürütülen incelemede betimsel analiz aracılılığıyla bir sonuca varılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Dil, Çok Dillilik, Medya