Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 1, Sayı 1  Bahar 2013  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Tolga AKALIN

NO Makale Adı
1377466300 AVRUPA’DA ORTAYA ÇIKAN DIŞAVURUM AKIMININ TÜRK RESİM SANATINA ETKİSİ

ÖZET
Dışavurum sanatçıları, diğer akımların sanatçıları gibi konularını gündelik hayattan seçmişlerdir. Ancak konuları işleyiş şekilleri diğer sanatçılardan farklıdır. Bunlar daha çok gündelik hayattaki içsel gerginliklerinin resim yoluyla dışa vurulmasını savunmuşlardır. On dokuzuncu yüzyıl sanatına hakim olan nesnelliğe karşı çıkan devrimci ruha sahip bir akımdır. Bunlar rengi bir nesneyi tanımlamak için değil, tamamen dışavurum aracı olarak kullanmışlardır. Sanatlarının merkezine, nesnel gerçeklik ile özne arasındaki çelişkiyi yerleştirmişlerdir. Yani zamanın sosyal yaşamına karşı dışavurumcu “ben”in radikal başkaldırısını yerleştirerek aşırı öznelci bir dünya görüşünü benimsemişler, dış dünyanın natüralist (doğal) görüntülü gerçeğinden kendini ayırma ve koparma eğilimi göstermişlerdir. Bunun sonucu olarak da bu akımın içerisindeki sanatçıların eserlerinde, kendi içgüdüsel biçim bozmaları ve deformasyonlarını görmek mümkündür.
Bu akımdan bütün dünya sanatçıları gibi Türk sanatçıları da etkilenmiş ve zaman zaman eserlerinde bu akımın özelliklerini göstermişlerdir. Hatta bazı eserleri yurt dışındaki bazı dönem taşlarıyla benzerlik göstermiştir. Günümüzde bile bu akımdan etkilenerek nesnel gerçekliğe karşı duygularını kendi biçim ve formlarıyla anlatmaya çalışan birçok ressam vardır.
Anahtar Kelimeler: Dışavurum, Soyut Dışavurum, Türk Resmi