Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 1, Sayı 1  Bahar 2013  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mehmet ÖZKARTAL

NO Makale Adı
1359285096 İLKÖĞRETİM GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE TÜRK EFSANE VE DESTANLARINA YÖNELİK ÖĞRENCİ BAŞARI VE TUTUMLARININ CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞKENLİĞİ

ÖZET
Bu bildiride İlköğretim 6.sınıf öğrencilerinin Sanat Etkinlikleri dersinde Türk efsane ve destanlarına yönelik bilişsel düzeylerini ve tutumlarını belirlemeye yönelik bir çalışmaya yer verilmektedir. Araştırma tarama modelindedir ve betimsel bir nitelik taşımaktadır. İlköğretim öğrencilerinin Türk efsane ve destanları konusundaki bilgi ve milli değerlere yönelik tutumlarındaki düzeyleri belirlenmiştir. Bireylerin destanların özünde yer alan Türk kültürünü; sosyal yaşantısını, toplumsal yapısını, inançlarını, örf-adetlerini, efsane ve destanlarla dile getirilen milli ve manevi değerlerini ne derece bildiği ve gereksinimi olduğu araştırılmıştır. Diğer bir deyişle, toplumsal yapıyı sağlam temellere oturtmak için bireylere, milli kültür içindeki tutumların önemi ve bu tutumların cinsiyete göre değişip değişmediği belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak ilköğretimde okuyan 315 öğrenci üzerinde güvenirlik yapılmış ve random yöntemiyle seçilen deney ve kontrol guruplarının oluşturduğu 54 öğrenci üzerinde başarı testi ve tutum ölçekleri uygulanmıştır. Uygulama sonucunda toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve var olan durum değerlendirilmiştir.